Walne Zebranie Członków ZFAP

Zarząd Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, na podstawie podjętej uchwały Zarządu nr 01/09/2022 z dnia 08.09.2022, na podstawie §37 ust. 1, w zw. z § 30 ust. 1 oraz § 31 a Statutu ZFAP, zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo – Finansowego Walnego Zebrania Członków ZFAP, które odbędzie się w formule zdalnej w dniu 09.10.2022 o godzinie 12.00 w pierwszym terminie albo o godzinie 12.30 w drugim terminie. Poza delegatami członków zwyczajnych ZFAP posiadającymi głos stanowiący, w Zebraniu, zgodnie z §28 ust. 1 pkt 2

Statutu ZFAP – z głosem doradczym – mogą wziąć udział:
1) członkowie honorowi,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie pozostałych władz ZFAP, o ile nie są delegatami,
4) zaproszeni goście.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden mandat i jeden głos. Delegaci wybierani są każdorazowo każde Walne Zebranie Członków

Zgłoszenia Delegata proszę dokonać poprzez przesłanie na adres e-mail: kontakt@old.zwiazekfa.pl informacji o jego wyborze najpóźniej na 7 dni przed datą zebrania tj. do dnia 02.10.2022.
Załączniki:

  1. Uchwała Zarządu ZFAP nr 01/09/2022 z dnia 08.09.2022,
  2. Projekt porządku obrad Sprawozdawczo-Finansowego Walnego Zebrania Członków ZFAP,
  3. Projekt regulaminu obrad Sprawozdawczo-Finansowego Walnego Zebrania Członków ZFAP.